Ngày 15/10/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó ban hành kèm theo Quyết định này là 5 bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị, TTTM, chợ truyền thống, chợ đầu mối, cơ sở sản xuất và các văn phòng làm việc của các đơn vị kinh doanh cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ các quy định tại Phụ lục 5 của Bộ tiêu chí về đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 đã xây dựng và triển khai các Kế hoạch, hành động cụ thể nhằm đáp ứng đầy đủ quy định tại các tiêu chí và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Xem chi tiết nội dung của Quyết định 3589 tại đây: Quyết định 3589 ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND TP.HCM