Công bố thông tin năm 2020

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 công bố thông tin theo quy định năm 2020: Báo cáo kiểm …

Công bố thông tin năm 2019

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 công bố thông tin theo quy định năm 2019: Báo cáo công …

Công bố thông tin năm 2018

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 công bố thông tin theo quy định năm 2018: Báo cáo kiểm …

Công bố thông tin năm 2017

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 công bố thông tin theo quy định năm 2017: Báo cáo kiểm …

Công bố thông tin năm 2016

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 công bố thông tin theo quy định năm 2016: Báo cáo kiểm …

Công bố thông tin năm 2015

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1 công bố thông tin theo quy định năm 2015: Kế hoạch sản …