Ngày 19/8/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND về việc chuyển giao quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng để thực hiện công tác quản lý vận hành.

     Theo đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 phối hợp thực hiện chuyển giao 1.497 căn nhà với 1.497 chủ hộ về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

     Chi tiết xem tại Quyết định đính kèm (Quyết định số 2807 ngày 19.8.2022 của UBND Thành phố về chuyển giao quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố về Trung tâm QLN và Giám định xây dựng)