Quản lý nhà

Hiện nay Công ty là đơn vị quản lý, theo dõi, thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với nhà sản xuất – kinh doanh cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định chuyển giao nhà, đất, Công ty sẽ bàn giao quỹ nhà, đất do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 1 đang tạm quản lý sang Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) quản lý để thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành theo quy định.

 

Gửi yêu cầu liên hệ